Vår Kvalitetspolicy
Kvalitet för oss är att vara ett lönsamt företag med tillväxt som har nöjda kunder och har medarbetare som trivs och är stolta över både företaget och dess produkter. Det ska vi uppnå genom:
Fokus på processer
Vi ska ha kontroll över våra processer, från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett tydligt processägarskap och att vi mäter och styr processerna mot uppsatta mål.
Ständiga förbättringar
Vi ska öka kundtillfredsställelsen och effektiviteten i våra processer genom att arbeta med ständiga förbättringar.
Kvalitet är en del av det dagliga arbetet
Kvalitet är allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Även medarbetare betraktas som kunder.
Vår Miljöpolicy
Den miljöpåverkan vår verksamhet medför är relativt liten och består främst av utsläpp vid resor och transporter. Vårt system har klimatsmart funktionalitet som ger våra kunder möjligheter att reducera sin miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan:
Vårt åtagande
Vi ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska uppfylla de miljökrav som ställs på verksamheten.
Vi ska därför öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
Vår Uppförandekod och policy för socialt ansvarstagande
Uppförandekod eller Code of Conduct är etiska riktlinjer som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för vår verksamhet. De bygger på våra värderingar och vårt ledarskap. Följande grundsatser ska vi verka efter:
Ansvar
Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vår målsättning är att bedriva vår verksamhet utan att ge avkall på vare sig produktkrav, ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö eller den yttre miljön.
Vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi respekterar FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter och accepterar vårt ansvar att upprätthålla de anställdas och samhällets rättigheter i vår verksamhet enligt FN:s principer i The Global Compact.
Lagstiftning
Vårt ställningstagande är att alltid minst uppfylla de lagar, regler och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma.
Mutor
Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner eller ersättningar.
Vi erbjuder aldrig eller ger aldrig någon gåva eller betalning som utgör eller kan tolkas som en muta. Vi avvisar och rapporterar omgående till ledningen alla krav på, eller erbjudanden om, mutor.
Relationer
Vi ska inte särbehandla individer på grund av kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt/etniskt ursprung.
Övriga policies
Vi arbetar även efter följande policies som vi gärna delger våra intressenter efter önskemål.
Arbetsmiljöpolicy
Brandskyddspolicy
Policy för nödlägesberedskap
Informationssäkerhetspolicy
Policy för jämställdhet
Policy mot trakasserier
Kompetenspolicy
Vår värdegrund
Värdegrunden har arbetats fram gemensamt med alla medarbetare och ska vara vägledande för vårt förhållningssätt internt i företaget och vid kontakter med våra intressenter.
Respekt
Vi visar hänsyn, lyssnar på varandra, är tillåtande samt tror på varandras förmåga och vilja att utvecklas.
Trygghet
Vi bygger ett stabilt företag där vi känner att vi får stöd och accepteras för den person vi är. En arbetsplats vi går till med glädje.
Affärsmässighet
Vi agerar professionellt, effektivt och sätter kunden i fokus.