GDPR
Information om vårt arbete angående Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi har kartlagt alla interna och externa processer där vi hanterar personuppgifter i rollen som personuppgifts-ansvarig och som personuppgifts-biträde, se mer under rubriken våra policys

Vår egenutvecklade mjukvara som marknadsförs under varumärket Actor SmartBook är anpassat för att uppfylla kraven enligt datainspektionen
(Med Tillämpliga bestämmelser avses rådsdirektiv 95/94/EG införd i svensk rätt genom personuppgiftslagen (1998:1191) samt den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) med tillhörande svenska genomförandeförfattningar).
Implementationen sker planerat i samarbete med våra kunder.

Vi tillhandahåller ett flertal tjänster till våra kunder som innebär att vi har tillgång till personuppgifter som finns registrerade i deras databaser. I vissa fall använder vi underleverantörer för delar av våra åtaganden. Här är vår roll personuppgiftsbiträdets och våra leverantörers roll är personuppgiftsunderbiträdets. Vi har upprättat erforderliga register och arbetar med att gå igenom kraven på avtal.