Vår Kvalitetspolicy
Kvalitet för oss är att vara ett lönsamt företag med tillväxt som har nöjda kunder och har medarbetare som trivs och är stolta över både företaget och dess produkter. Det ska vi uppnå genom:
Fokus på processer
Vi ska ha kontroll över våra processer, från kundbehov till kundtillfredsställelse. Detta innebär för oss att vi har ett tydligt processägarskap och att vi mäter och styr processerna mot uppsatta mål.
Ständiga förbättringar
Vi ska öka kundtillfredsställelsen och effektiviteten i våra processer genom att arbeta med ständiga förbättringar.
Kvalitet är en del av det dagliga arbetet
Kvalitet är allas ansvar och en naturlig del i vårt dagliga arbete. Även medarbetare betraktas som kunder.
 
Vår Miljöpolicy
Den miljöpåverkan vår verksamhet medför är relativt liten och består främst av utsläpp vid resor och transporter. Vårt system har klimatsmart funktionalitet som ger våra kunder möjligheter att reducera sin miljöpåverkan. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan:
Vårt åtagande
Vi ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska uppfylla de miljökrav som ställs på verksamheten.
Vi ska därför öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
 
Integritetspolicy
Syfte
Vår integritetspolicy ska klargöra vilka personuppgifter vi behandlar, hur vi behandlar dem, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och på vilka grunder samt hur den registrerades rättigheter hanteras.

Våra riktlinjer
Behandling
Vi behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal och krav från myndigheter. Vi behöver också personuppgifter för att ge service exempelvis vad gäller support, utbildning, uppföljning och information. Vi kan också behöva personuppgifter för att uppfylla lagar samt för att utföra kund- och marknadsanalyser. Vi agerar ombud för våra kunder i våra webbtjänster och inhämtar därvid personuppgifter.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna, hålla uppgifterna uppdaterade och att ha adekvata gallringsrutiner. Vårt förhållningssätt till de registrerade ska präglas av tillmötesgående.

Insamling
Vi får tillgång till personuppgifter huvudsakligen på följande sätt:
•    Uppgifter som vi får vid tecknande av kund- eller leverantörsavtal
•    Uppgifter som vi får vid registrering av ett supportärende
•    Uppgifter som vi får vid registrering av användarkonton för våra webbtjänster.
•    Uppgifter som vi får då en av våra medarbetare anlitas
•    Uppgifter som vi får vid anmälan till våra kurser eller kundträffar
•    Uppgifter som vi får vid anmälan till nyhetsbrev och andra utskick
•    Uppgifter som vi får vid svar på enkäter och undersökningar
•    Uppgifter som vi får när någon kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Exempel på personuppgifterna vi behandlar är: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, titel, användarnamn samt uppgifter som den registrerade självmant och frivilligt uppger.

Samtycke
Huvuddelen av vår hantering av personuppgifter bygger på att vi har ett avtal eller myndighetskrav, om annan laglig grund saknas inhämtar vi ett aktivt samtycke innan vi börjar behandla personuppgifter. Samtycket kan när som helst återkallas. Vi kommer då inte längre att behandla personuppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. När vi samlar in personuppgifter för första gången kommer vi att informera om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter som finns enligt dataskyddslagstiftningen och hur dessa kan tas tillvara. Information lämnas även om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur kontakt sker med oss vid frågor eller för att lämna en begäran eller förfrågan som avser personuppgifter och/eller rättigheter.


Säkerhet
Vi har ett dokumenterat säkerhetsarbete för både IT-säkerhet och skalskydd med rutiner och arbetssätt för att bl a personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Översyn och uppdatering sker löpande vid säkerhetsgenomgångar. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen med sekretessförbindelse och som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med den registrerades integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar.  

Utlämning av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att lämna ut personuppgifter till tredje part endast om samtycke finns eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Eftersom SVS agerar som ombud för anläggningar och arrangörer överförs biljettuppgifter, användaruppgifter inklusive personuppgifter till denne för att biljetten ska kunna kontrolleras samt att avtalet ska kunna fullgöras. Exempel på vad informationen används till är allmän information om arrangören och dess arrangemang, ändrade tider, inställda event och status på bokningar.

Ansvar
Vitec Smart Visitor System AB, 556267-6972, är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att företaget är ansvarigt för hur personuppgifter behandlas och att den registrerades rättigheter tas tillvara.
 
Vår Uppförandekod och policy för socialt ansvarstagande
Uppförandekod eller Code of Conduct är etiska riktlinjer som beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för vår verksamhet. De bygger på våra värderingar och vårt ledarskap. Följande grundsatser ska vi verka efter:
Ansvar
Vi strävar efter att vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Vår målsättning är att bedriva vår verksamhet utan att ge avkall på vare sig produktkrav, ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö eller den yttre miljön.
Vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Vi respekterar FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter och accepterar vårt ansvar att upprätthålla de anställdas och samhällets rättigheter i vår verksamhet enligt FN:s principer i The Global Compact.
Lagstiftning
Vårt ställningstagande är att alltid minst uppfylla de lagar, regler och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma.
Mutor
Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner eller ersättningar.
Vi erbjuder aldrig eller ger aldrig någon gåva eller betalning som utgör eller kan tolkas som en muta. Vi avvisar och rapporterar omgående till ledningen alla krav på, eller erbjudanden om, mutor.
Relationer
Vi ska inte särbehandla individer på grund av kön, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt eller socialt/etniskt ursprung.
 
Övriga policies
Vi arbetar även efter följande policies som vi gärna delger våra intressenter efter önskemål.
Arbetsmiljöpolicy
Brandskyddspolicy
Policy för nödlägesberedskap
Informationssäkerhetspolicy
Policy för jämställdhet
Policy mot trakasserier
Kompetenspolicy
 
Vår värdegrund
Värdegrunden har arbetats fram gemensamt med alla medarbetare och ska vara vägledande för vårt förhållningssätt internt i företaget och vid kontakter med våra intressenter.
Respekt
Vi visar hänsyn, lyssnar på varandra, är tillåtande samt tror på varandras förmåga och vilja att utvecklas.
Trygghet
Vi bygger ett stabilt företag där vi känner att vi får stöd och accepteras för den person vi är. En arbetsplats vi går till med glädje.
Affärsmässighet
Vi agerar professionellt, effektivt och sätter kunden i fokus.